POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL WEB

 

El lloc web “www.itamsalut.cat” és titularitat de ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligacions d’Informació a l’usuari prevista en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Raó social: ITAM ANNA ITXASO, S.L.P.
CIF: B55701619.
Adreça: PLAÇA LLIBERTAT, 6 PRINCIPAL 2a – 43201 REUS – TARRAGONA
Persona de contacte: ITXASO GALDOS BARRERAS
Telèfon: 977310196
Correu electrònic: itamsalut@gmail.com

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionats al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. ITAM ANNA ITXASO, S.L.P.no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el web, o qualsevol altre facilitat a ITAM ANNA ITXASO, SLP per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporades a fitxers titularitat d’ITAM ANNA ITXASO, SLP, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats al web, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantenir-lo informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb ITAM ANNA ITXASO, SLP. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, Raó Social: PLAÇA LLIBERTAT, 6 PRINCIPAL 2a – 43201 REUS – TARRAGONA o itamsalut@gmail.com.

 

ÚS DE DADES

ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. li hem sol·licitat que ens comuniqui alguna de les seves dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim les dues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Raó social: ITAM ANNA ITXASO, S.L.P.
CIF: B55701619.
Adreça: PLAÇA LLIBERTAT, 6 PRINCIPAL 2a – 43201 REUS – TARRAGONA
Persona de contacte: ITXASO GALDOS BARRERAS
Telèfon: 977310196
Correu electrònic: itamsalut@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que s’estimi convenient per a la finalitat esmentada. En cap cas es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre les dues parts. Un cop aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre hi hagi obligacions legals que ens obliguin. Un cop prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Únicament cedim les seves dades a entitats i / o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’anterior apartat. No hi ha un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a efectes de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d’exercici de drets s’ha d’acompanyar d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. ens les ha proporcionat Vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluïda entre les dues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatives:
– Nom i cognoms.
– Adreça postal.
– Telèfons.
– Adreça de correu electrònic.

Dades bancàries:
Tots els necessaris per a la gestió i / o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancari, targetes de crèdit / dèbit, mitjans de pagament electrònics i / o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

– No es tracten categories especials

Altres tipus de dades:

– No es tracten altres tipus de dades.

No es tracten dades especialment protegides.

 

RESPONSABLE ÚS DE DADES

D’acord amb el que estableix el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCION DE DADES 679/2016 DE LA UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), Vostè consenteix a que les seves dades siguin recopilades i tractades per ITAM ANNA ITXASO, S.L.P. amb la finalitat de prestar els serveis acordats i gestionar les tasques administratives, comercials i fiscal / comptables que se’n deriven, tal com vam indicar en la informació sobre protecció de dades.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable: ITAM ANNA ITXASO, S.L.P.

Finalitat: Gestió de les dades necessàries per poder prestar els serveis per vostè sol·licitats.

Legitimació:
– L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per l’aplicació de mesures precontractuals.
– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres que pugui tenir reconeguts, tal com es detalla a la informació addicional.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:

O pot sol·licitar opuscle explicatiu al nostre establiment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS DE LA PÀGINA

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquest web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

 

MODIFICACIONS

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Aquest web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

HIPERENLLAÇOS

En relació als hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a llocs web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquest web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació vigent. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o interpretació de les mateixes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents de conformitat amb la legislació vigent.

En tot cas, l’informem que té dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l’adreça d’Internet:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

No obstant això, previ a procedir a utilitzar aquest mitjà posem a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic itamsalut@gmail.com per a que ens facis arribar les seves possibles queixes o controvèrsies.